Ειδοποίηση
  • Joom!Fish router plugin not installed correctly. Plugin not executed

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Εκτύπωση PDF
There are no translations available.

Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι ο συνδυασμός της αντίληψης των εργαζομένων μίας επιχείρησης να εξακριβώσουν τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας, του προσωπικού ασφαλείας να αναλύσει την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου και του εργοδότη να λάβει όλα τα  απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης του κίνδυνου.

Η διαδικασία δημιουργίας της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου περιλαμβάνει τον εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου, προσδιορισμός όλων των ατόμων που έχουν πιθανότητα να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου, υπολογισμός του κινδύνου, λήψη των αναγκαίων μέτρων και τέλος καταγραφή όλης της διαδικασίας και αναθεώρησή της όποτε κρίνεται αναγκαίο.

  • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου

Στη πρώτη φάση του εντοπισμού των πηγών κινδύνων θα πρέπει να γίνετε επιθεώρηση όλων των θέσεων εργασίας από τον τεχνικό ασφαλείας, να εκδοθεί ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν όλοι οι εργαζόμενοι, να γίνει μέτρηση παραγόντων (θόρυβος, σκόνη, κτλ) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, να συλλεχτούν στατιστικά στοιχεία από το Βιβλίο Ατυχημάτων και να συγκεντρωθούν όλα τα έγραφα των κατασκευαστών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που να αναφέρουν τα μέτρα ασφαλείας.

  • Προσδιορισμός όλων όσων ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο

Στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο, π.χ. από τον χειρισμό ενός μηχανήματος, από την επισκευή κ.λ.π.

Ειδική μέριμνα δίνετε στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως είναι έγκυες γυναίκες, νεοι εργαζόμενοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος δίνετε μεγάλη σημασία στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών εξωτερικών συνεργατών (εργολάβους) στους χώρους της εταιρίας.

  • Εκτίμηση και υπολογισμός των κινδύνων

Είναι η πιο σημαντική φάση στη διαδικασία δημιουργίας της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου γιατί σε αυτή τη φάση γίνετε η αξιολόγηση των κινδύνων. Η εκτίμηση ενός κινδύνου εξαρτάται από την συχνότητα και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων του.

  • Λήψη μέτρων

Στους κινδύνους όπου κρίθηκαν στο προηγούμενο στάδιο μεγάλης επικινδυνότητας είναι απαραίτητο η άμεση λήψη μέτρων ώστε να μειωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι διαφορετική διαρρύθμιση του χώρου, αγορά νέων μέτρων ατομικής προστασίας, παρεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, σημάνσεις, έγγραφες οδηγίες προς τους εργαζομένου και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί τεχνοοικονομικά εφικτό για την μείωση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου.

  • Καταγραφή των αποτελεσμάτων

Η καταγραφή αποτελεί το πλέον αξιόπιστο στατιστικό στοιχείο ότι τα μέτρα προστασίας που λάβαμε μειώσανε την επικινδυνότητα και μας ενημερώνει αν χρειάζονται ή όχι επιπλέον μέτρα προστασίας.

  • Αναθεώρηση της εκτίμησης

Κατά τη δημιουργία της μελέτης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου ορίζετε με βάση το αντικείμενο της εταιρίας η συχνότητα αναθεώρησης της. Έκτακτη αναθεώρηση πραγματοποιείται κατά την εμφάνιση ή παρ’ ολίγον εμφάνιση ατυχήματος και κατά την τροποποίηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή αλλαγή διαρρύθμισης του χώρου εργασίας.