Ειδοποίηση
  • Joom!Fish router plugin not installed correctly. Plugin not executed
There are no translations available.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 κάθε εταιρία ακόμα και αν απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα, είναι υποχρεωμένη να έχει συνάψει συνεργασία με κάποιον τεχνικό ασφαλείας.

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο Τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος:

  1. Να συμβουλεύει την εταιρία σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας.
  2. Να ελέγχει την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων του χώρου εργασίας, την λειτουργία και την προστασία όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας από το προσωπικό.
  3. Να επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και να αναφέρει στη Διοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας.
  4. Να επιλέγει σύμφωνα με την νομοθεσία και να ελέγχει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  5. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να τα αναλύει και να προτείνει μέτρα για την αποφυγή μελλοντικής εμφάνισης παρόμοιων ατυχημάτων.
  6. Να διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.
  7. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Το τεχνικό μας γραφείο, έχοντας συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε βαριές βιομηχανίες (FULGOR Greek Electric Cables S.A.), σε βιομηχανίες τροφίμων ( Μύλοι Αφών Μάρρα Α.Ε. και Φάρμα Μητσόπουλος Α.Ε.), σε αποθήκες και εταιρίες Logistics (Σπύρος Αριστομενόπουλος Ε.Π.Ε.), εταιρίες υψηλής τεχνολογίας (AMCO Α.Β.Ε.Ε.) καθώς και σε αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης (Αλυσίδα Καταστημάτων Achilleas Accessories).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε και τη δικιά σας επιχείρηση σύμφωνα με τη νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας της Ελλάδος.