Ειδοποίηση
  • Joom!Fish router plugin not installed correctly. Plugin not executed
There are no translations available.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Νόμος 1568/1985

"Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"

Π.Δ. 16/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 10/Α/18.01.1996)

Π.Δ. 294/1988

"Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητας τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του αρθρου 1 παράγραφος 1 του Νόμου 1568/1985" (Φ.Ε.Κ. 138/Α/21.06.1988)
Π.Δ. 17/1996 "Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 11/Α/18.01.1996)
Π.Δ. 105/1995 "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10.04.1995)
Π.Δ. 397/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 221/Α/19.12.1994)
Π.Δ. 149/2006 "Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (Θόρυβος) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/10/ΕΚ"
Π.Δ. 176/2005 "Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (Κραδασμούς)" (Φ.Ε.Κ. 227/14.09.2005)
Π.Δ. 77/1993 "Για τη προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986 (135/Α) σε συμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 34/Α/18.03.1993)
Π.Δ. 90/1999 "Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΟΚ της επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/1993 (34/Α)" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13.05.1999)
Π.Δ. 162/2007 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, κατά τη τρποποίηση του Π.Δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/15/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. Α' 202/23.08.2007)
Π.Δ. 42/2003 "Ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/92/ΕΚ" (E.E.L. 23/57/28.01.2000)

 

Για οποιαδήποτε απορία, πληροφορία ή κάποια νομοθεσία που δεν βρίσκετε παρακαλώ στείλτε ένα e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατόν.